News

 • VICOSTONE công bố thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2705/2017 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2017 NQ/VCS-HĐQT ngày 27/05/2017 về việc Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017.

  VCS_Quyet dinh thoi gian chi tra co tuc bang co phieu va tam ung co tuc bang tien 2017 TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Chế tác đá Việt Nam

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

  VCS_Bao cao ket qua giao dich CP TẢI VỀ

 • VICOSTONE công bố công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 2767/UBCK-QLCB ngày 17/05/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

  VCS_CV chap thuan PA phat hanh CP tra co tuc TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016.

  VCS_Bao cao phat trien ben vung 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE thông báo Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0605/2017-BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 12/VCS/2017 NQ-HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Chế tác đá Việt Nam.

  VCS_Thoai von tai CTCP Che tac da Viet Nam TẢI VỀ

  VCS_Thong bao giao dich cua nguoi noi bo TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0305/2017 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 11/2017 NQ/VCS-HĐQT ngày 03/05/2017 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

  VCS_Thong qua phuong an phat hanh co phieu de tra co tuc TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2017 BB/VCS-BKS ngày 03/05/2017 về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

  VCS_Thong qua don xin tu nhiem cua thanh vien BKS TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 44/2017 CV/VCS-QHCĐ ngày 21/04/2017 về việc thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  VCS_Thong bao thay doi giay DKKD TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn công văn giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017.

  VCS_Giai trinh ket qua kinh doanh tai BCTC cong ty me quy I nam 2017 TẢI VỀ

  VCS_Giai trinh ket qua kinh doanh tai BCTC hop nhat quy I nam 2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính Công ty hợp nhất Quý I năm 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2017.

  VCS_BC hợp nhất quý 1.2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2017.

  VCS_BCTC riêng quý 1.2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Toàn văn nghị quyết số 01/2017 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 01/2017 BB/VCS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13/04/2017.

  VCS_BB,NQ Dai hoi co dong thuong nien 2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  VCS_Ho so hop DHDCD thuong nien 2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 04 năm 2017

  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nôi. ̣

  3. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

  - Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị;

  - Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;

  - Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;

  - Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT (Theo NQ HĐQT ngày 15/12/2015);

  - Thông qua việc thay đổi tên công ty.

  - Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

  - Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế

  - Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét thông qua dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

  - Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

  - Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

  4. Thành phần tham dư:̣ Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

  5. Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

  Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

  6. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 11/04/2017 theo địa chỉ sau:

  Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS

  Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  Điện thoại: 0433 685 827 Fax: 0433 686 652 Email: quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ: 1- Ông Đỗ Quang Bình Mobile: 0983.213.968

  2- Bà Phan Thị Quỳnh Mobile: 0936.199.112

  Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lê ̣và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

  Trân trọng thông báo.

  Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

  HỒ XUÂN NĂNG

  Ghi chú:

  Giấy mời Đại hội đã được Công ty gửi đến các cổ đông ngày 28/03/2017

  Trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời, thông báo này thay cho giấy mời họp.

  Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: http://www.vicostone.com trước 07 ngày kể từ ngày diễn ra đại hội.

 • VCS STONE CÔNG BỐ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 07/2017-NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2203/2017-BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 22/03/2017 về việc quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  VCS_Quyet dinh thoi gian to chuc DHDCD thuong nien 2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo thường niên năm 2016.

  VCS_Bao cao thuong nien 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

  VCS_thong bao giao dich co phieu cua nguoi co lien quan TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 06/2017-NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2702/2017 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 27/02/2017 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  VCS_Trieu tap DHDCD thuong nien 2017 TẢI VỀ

 • VCS STONE thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

  VCS_thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016.

  VCS_BCTC rieng nam 2016 da kiem toan TẢI VỀ

  VCS_Giai trinh Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

  VCS_BCTC hop nhat nam 2016 da kiem toan TẢI VỀ

  Giai trinh BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2017 NQ/VCS-HĐQT ngày 13/02/2017 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

  VCS_Thong qua ke hoach SXKD TẢI VỀ

 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

  Báo cáo tình hình quản trị công ty 2016 TẢI VỀ

 • Thông qua những nội dung chính của giao dịch chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở cho Cán bộ công nhân viên

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn nghị quyết HĐQT số 03/2017 NQ/VCS - HĐQT ngày 21/01/2017 về việc Thông qua những nội dung chính của giao dịch chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở cho Cán bộ công nhân viên.

  BB, NQ Thong qua noi dung chinh cua giao dich chuyen nhuong du an nha o TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính Công ty hợp nhất Quý 4 năm 2016

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2016.

  VCS_BC hợp nhất quý 4.2016 TẢI VỀ

  VCS_Giải trình báo cáo hợp nhất TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2016

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2016.

  VCS_BCTC riêng quý 4.2016 TẢI VỀ

  VCS_Giải trình báo cáo KQKD riêng TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng nguyên tắc năm 2017

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị số 01/2017 NQ/VCS-QHCĐ ngày 05/01/2017 về việc Thông qua các hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc mua bán với CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Chế tác đá Việt Nam.

  VCS_Thông qua hợp đồng nguyên tắc năm 2017 TẢI VỀ

 • Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của ông Ninh Quốc Cường

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của ông Ninh Quốc Cường.

  VCS_Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn TẢI VỀ

 • Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của bà Phạm Thị Thanh Hương

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của bà Phạm Thị Thanh Hương.

  VCS_Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn TẢI VỀ

 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Ông Hồ Xuân Năng)

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

  VCS_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố thông tin về việc Thay thế nhân sự cấp cao của Công ty

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị số 34/2016 NQ/VCS-QHCĐ ngày 15/12/2016 về việc Thay thế nhân sự cấp cao của Công ty.

  VCS_Thay thế nhân sự cấp cao của Công ty TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố thông tin về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị số 33/2016 NQ/VCS-QHCĐ ngày 15/12/2016 về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

  VCS_Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị TẢI VỀ

 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (ông Nguyễn Quốc Trưởng)

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Nguyễn Quốc Trưởng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

  VCS_Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo TẢI VỀ

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Ông Hồ Xuân Năng)

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty).

  VCS_Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo TẢI VỀ

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Nguyễn Quốc Trưởng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

  VCS_Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo TẢI VỀ

 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

  CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS kính gửi tới quý cổ đông và nhà đầu tư toàn văn Công văn số 1203/TB-SGDHN ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS (MCK: VCS)

  VCS_Thong bao ngay giao dich dau tien cua co phieu niem yet bo sung TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 15

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 02/06/2005, sửa đổi lần thứ 15 ngày 11/11/2016 của Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS.

  VCS_Giay chung nhan doanh nghiep 11.11.2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE Công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và giấy chứng nhận ĐKKD

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2510/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 25/10/2016 về việc hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

  VCS_Hoan tat phat hanh co phieu de tra co tuc va tang von dieu le TẢI VỀ

 • Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 114/2016 CV/VCS - QHCĐ ngày 18/10/2016.

  VCS_Bao cao ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Công văn bổ sung danh sách cổ đông lớn của Công ty

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn công văn số 142/2016 CV/VCS bằng QHCĐ về việc Bổ sung danh sách cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS.

  VCS_Bo sung danh sach co dong lon cua cong ty TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn công văn giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016.

  VCS_Giai trinh ket qua kinh doanh tai BCTC cong ty me quy III nam 2016 TẢI VỀ

  VCS_Giai trinh ket qua kinh doanh tai BCTC hop nhat quy III nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2016.

  VCS_Bao cao tai chinh cong ty me Quy III nam 2016 TẢI VỀ

  VCS_Bao cao tai chinh hop nhat Quy III nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III NĂM 2016

  Kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư,

  Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, Ban Quan hệ cổ đông trân trọng thông báo:

  Tính đến hết ngày 30/09/2016, Doanh thu hợp nhất quý III năm 2016 của CTCP đá thạch anh cao cấp VCS ước đạt 766 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 168,5 tỷ đồng.

  Ban Quan hệ cổ đông Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

  ------------------------------------------------------------------------------

  TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT

  Thông báo này được viết bởi Ban Quan hệ cổ đông VCS STONE nhằm mục đích minh bạch thông tin cho mọi cổ đông của VCS STONE, nhà đầu tư. Thông tin trong bản thông báo này chưa được kiểm toán.

 • VCS STONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1509/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 15/09/2016 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  VCS_Mien nhiem pho tong giam doc TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN LẦN 2 NĂM 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2016 NQ/VCS - HĐQT ngày 14/09/2016 về việc Quyết định thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2016.

  VCS_Quyet dinh thoi gian chi tra co tuc bang co phieu va tam ung co tuc bang tien lan 2 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 123/2016 CV/VCS-QHCĐ ngày 14/09/2016 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

  VCS_Cong bo thong tin phat hanh co phieu tra co tuc TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0909/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 28/2016 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 09/09/2016 về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

  VCS_BB, NQ Dieu chinh phuong an phat hanh co phieu tra co tuc TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 3008/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 26/2016 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 30/08/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

  VCS_Thong qua phuong an phat hanh co phieu tra co tuc TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn công văn giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

  VCS_Giai trinh Bao cao tai chinh hop nhat ban nien 2016 TẢI VỀ

  VCS_Giai trinh Bao cao tai chinh rieng ban nien 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016.

  Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ năm 2016.

  Báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ năm 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE công bố báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2016.

  Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn công văn giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016

  VCS_CV giai trinh bao cao tai chinh cong ty me quy II nam 2016 TẢI VỀ

  VCS_CV giai trinh bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS Stone Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

  Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới quý cổ đông và các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016

  VCS_BCTC Cong ty me quy II nam 2016 TẢI VỀ

  VCS_BCTC hop nhat quy II nam 2016 TẢI VỀ

 • VCS STONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY

  Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư về việc Thay đổi mẫu dấu Công ty:

  1. Lý do thay đổi: Do Công ty thay đổi tên công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

  2. Ngày mẫu dấu mới có hiệu lực: 14/07/2016.

  VCS_Thay doi con dau Cong ty TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư về việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi tên Công ty.

  1. Thông tin trước khi thay đổi: Công ty cổ phần VICOSTONE

  2. Thông tin sau khi thay đổi: Công ty cổ phần đá thạch anh cao cấp VCS

  3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi tên công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

  4. Ngày có hiệu lực: 11/07/2016

  VCS_Thay doi giay chung nhan dang ky doanh nghiep TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2016

  Kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư,

  Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, Ban Quan hệ cổ đông trân trọng thông báo:

  Tính đến hết ngày 30/06/2016, Doanh thu hợp nhất quý II năm 2016 của CTCP VICOSTONE ước đạt 737 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 154,5 tỷ đồng.

  Ban Quan hệ cổ đông Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

  ------------------------------------------------------------------------------

  TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT

  Thông báo này được viết bởi Ban Quan hệ cổ đông VICOSTONE nhằm mục đích minh bạch thông tin cho mọi cổ đông của VICOSTONE, nhà đầu tư. Thông tin trong bản thông báo này chưa được kiểm toán.

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Toàn văn nghị quyết số 02/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 3006/2016 BB/VCS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 30/06/2016.

  VCS_BB,NQ Dai hoi co dong bat thuong nam 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng số 2706/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 21/2016 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 27/06/2016 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.

  VCS_Lua chon don vi kiem toan BCTC 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE LỌT VÀO TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM

  Được đánh giá là một trong những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, Công ty cổ phần Vicostone chính thức lọt vào danh sách top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016 với vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng. Chương trình do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện.

  “TOP 50” được triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh và xếp hạng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Vicostone lần lượt là là 2.648,23 tỷ và 404,63 tỷ, tăng trưởng so với năm 2014 tương ứng 25,7% và 90,7%.

  Trước đó, Vicostone cũng được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2016.

 • VICOSTONE CÔNG BỐ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT BẦU THAY THẾ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty.

  SYLL_ỨNG VIÊN_BAN KIỂM SOÁT TẢI VỀ

  SYLL_ỨNG VIÊN_HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẢI VỀ

 • Thông báo về việc Phân phối cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng gửi tới Quý cổ đông và nhà đầu tư Thông báo về việc Phân phối cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

  Thong bao ve viec phan phoi co phieu quy de thuong cho co dong hien huu TẢI VỀ

 • Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Công văn số 75/2016 CV/VCS - QHCĐ ngày 15/06/2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

  VCS_Thay doi so luong co phieu dang luu hanh TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

  Tai lieu hop DHDCD bat thuong 2016 TẢI VỀ

  VCS_Thong qua ho so hop DHDCD Bat thuong 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng số 1406/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 19/2016 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 14/06/2016 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  VCS_Bo nhiem Pho tong giam doc Cong ty TẢI VỀ

 • VICOSTONE LỌT VÀO TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2016

  Theo thông tin công bố ngày 30/05/2016 của Tạp chí Forbes Việt Nam (phiên bản tiếng Việt của tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới Forbes), VICOSTONE thuộc danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016. Đây là là lần thứ 4 Forbes Việt Nam công bố Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 5 năm liên tiếp, năm tài chính 2015.

  Về tổng thể, các công ty hiện diện trong danh sách này đa phần là các công ty dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua đổi mới sản phẩm, công nghệ, sáng tạo trong cung ứng dịch vụ.

  Hầu hết các công ty trong danh sách đều niêm yết cổ phiếu ở sàn giao dịch TP HCM (HOSE), chỉ có 5 doanh nghiệp niêm yết ở sàn giao dịch TP Hà Nội (HNX), trong đó có VICOSTONE.

  Quý cổ đông có thể tham khảo thông tin về Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được đăng trên tạp chí Forbes Việt Nam số tháng sáu 2016 hoặc trên các trang web:

  http://cafebiz.vn/gia-tri-cua-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-viet-nam-la-829010-ti-dong-20160530102802929.chn

  http://baodautu.vn/50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-chiem-62-gia-tri-von-hoa-cua-toan-thi-truong-d46001.html

  http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-2016/255243.vgp

  Ngoài ra, Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 của VICOSTONE cũng đã lọt vào vòng chung khảo cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm 2016 (ARA 2016).

  Quý cổ đông có thể tham khảo thông tin về Danh sách các công ty có báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững lọt vào vòng chung khảo ARA 2016 trên trang web:

  http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/danh-sach-cong-ty-co-bao-cao-thuong-nien-vao-vong-chung-khao-ara2016-153973.html

 • QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 17/2016 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0206/2016 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 02/06/2016 về việc quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

  Quyet dinh thoi gian hop Dai hoi dong co dong bat thuong TẢI VỀ

 • QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU THƯỞNG TỪ NGUỒN CỔ PHIẾU QUỸ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ THỰC HIỆN PHÂN PHỐI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 16/2016 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2505/2016 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 25/05/2016 về việc Quyết định thời gian phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.

  Quyet dinh thoi gian phan phoi CP thuong tu nguon CP quy TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2604/2016 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 26/04/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

  Trieu tap hop ĐHĐCĐ bat thuong nam 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I năm 2016.

  Giải trình BCTC Công ty mẹ Quý I 2016 TẢI VỀ

  Giải trình BCTC Hợp nhất Quý I 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I năm 2016.

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I 2016 TẢI VỀ

  Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I 2016 TẢI VỀ

 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn công bố thông tin số 41/2016 CV/VCS-QHCĐ ngày 15/04/2016 về việc Công bố thông tin phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

  CBTT Phat hanh co phieu quy de thuong cho co dong hien huu TẢI VỀ

 • Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và Tạm ứng cổ tức năm 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2016 CV/VCS-HĐQT ngày 15/04/2016 về việc Quyết định thời gian và địa điểm chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ và Tạm ứng cổ tức năm 2016.

  BB.NQ Quyet dinh thoi gian chia co phieu thuong tu nguon CP Quy va Tam ung co tu 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1104/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 11/04/2016 về việc điều chỉnh phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  BB, NQ HDQT_Dieu chinh phuong an chia cp thuong TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015.

  Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 TẢI VỀ

 • Vicostone thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết hội đồng quản trị số 08/2016 NQ/VCS-QHCĐ ngày 05/04/2016 về việc thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  NQ về việc thông qua phương án chia cp thưởng cho cổ đông từ nguồn cp quỹ TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY MẸ CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN VICO QUẢNG TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 31/2016 CV/VCS-QHCĐ ngày 01/04/2016 về việc không còn là Công ty mẹ của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

  Công văn số 31/2016 CV/VCS-QHCĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE công bố Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn nghị quyết số 07/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 30/03/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

  VCS_thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần tại VICO Quảng Trị TẢI VỀ

 • VICOSTONE Công bố Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Toàn văn nghị quyết số 01/2016 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 01/2016 BB/VCS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/03/2016.

  VCS_BB,NQ Dai hoi co dong thuong nien nam 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo thường niên năm 2015.

  Báo cáo thường niên VICOSTONE 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2015.

  Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2015 TẢI VỀ

  Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA HỒ SƠ HỌP ĐHĐCĐ 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 06/2016 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1403/2016 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 14/03/2016 về việc thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  BB, NQ HĐQT thông qua hồ sơ ĐHĐCĐ TẢI VỀ

  Hồ sơ họp ĐHĐCĐ 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 04/2016 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2402/2016 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 24/02/2016 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  VCS_Trieu tap hop DHDCD Thuong nien 2016 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016

  Ngày 19/02/2016, Công ty cổ phần VICOSTONE nhận được Công văn số 760/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Gia hạn thời gian Công bố BCTC. Công ty trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn nêu trên.

  VCS_Gia han thoi gian CBTT TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 19/2016 CV/VCS-QHCĐ, ngày 02/02/2016 về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

  Công văn thay đổi người được ủy quyền CBTT TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015.

  Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2015.

  Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý IV 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

  Báo cáo Quản trị Công ty 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC NĂM 2016 VỀ VIỆC MUA BÁN HÀNG HÓA VỚI CTCP PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A, CTCP STYLE STONE, CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0501/2016 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 05/01/2016 về việc Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2016 về việc Mua bán hàng hóa với CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Chế tác đá Việt Nam.

  NQ ve viec thong qua cac Hop dong nguyen tac TẢI VỀ

 • THÔNG BÁO VỀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

  Kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư,

  Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, Ban Quan hệ cổ đông trân trọng thông báo:

  Tính đến hết ngày 23/12/2015, VICOSTONE ước đạt doanh thu 2.611 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 466 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2016, VICOSTONE đặt kế hoạch doanh thu 3.265 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 590 tỷ đồng. Kế hoạch này đang được Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt để chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua. Ban Quan hệ cổ đông Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

  ------------------------------------------------------------------------------

  TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT

  Thông báo này được viết bởi Ban Quan hệ cổ đông VICOSTONE nhằm mục đích cung cấp thông tin cho mọi cổ đông của VICOSTONE, nhà đầu tư. Thông tin trong bản thông báo này chưa được kiểm toán. Cá nhân/tổ chức sử dụng thông tin thông báo này cần lưu ý rằng thông báo không mang tính chất mời chào mua hay bán cổ phiếu Công ty. Người viết không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (nếu có) do việc sử dụng thông tin này gây ra. Cá nhân/tổ chức sử dụng thông tin này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0912/2015 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2015 NQ/VCS-HĐQT ngày 09/12/2015 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  BB NQ HĐTQT_Mien nhiem PTGĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA MỨC TẠM ỨNG CỔ TỨC VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2711/2015 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2015 NQ/VCS-HĐQT ngày 27/11/2015 về việc thông qua mức tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015.

  BB, NQ HĐQT Thông qua mức tạm ứng cổ tức TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015.

  Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015.

  Giải trình BCTC Công ty mẹ Quý III 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015.

  Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015.

  Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý III 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp mới.

  Dieu le CTCP Vicostone ngay 04 thang 08 nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 67/2015 CV/VCS-QHCĐ ngày 11/08/2015 về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

  Thay đổi người thực hiện CBTT TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2015.

  VCS_Giai Trinh KQKD hop nhat QuyII_2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II năm 2015.

  VCS_Giai Trinh KQKD Cong ty me QuyII_2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Biên bản họp Ban kiểm soát số 04/2015 BB/VCS-BKS ngày 04/08/2015 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

  VCS_BB-họp-BKS-bầu-trưởng-BKS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư Biên bản họp số 02/2015 BB/VCS-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 số 02/2015 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 04/08/2015.

  VCS_BB-NQ-DHCD-Bat-thuong-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp HĐQT số 0408/2015 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 14/2015 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 04/08/2015 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  VCS_BBNQ-Mien-nhiem-pho-TGĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2015.

  VCS_BCTC Công ty mẹ quý II năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2015.

  VCS_BCTC hợp nhất Quý II năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2015.

  VCS_BCTC-hợp-nhất-bán-niên-soát-xét-năm-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ năm 2015.

  VCS_BCTC-công-ty-mẹ-bán-niên-soát-xét-năm-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT BẦU THAY THẾ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty.

  SYLL_ỨNG VIÊN_HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẢI VỀ

  SYLL_ỨNG VIÊN_BAN KIỂM SOÁT TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo số 60/2015 BC/VCS-HĐQT về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015.

  VCS_Bao cao tinh hinh quan tri 06 thang dau nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 59/2015 CV/VCS-QHCĐ ngày 23/07/2015 về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  CB-Thay-doi-giay-DKKD TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư hồ sơ ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

  Ho So Dang Web_DHDCD Bat thuong TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 55/2015 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 30/06/2015 về việc công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

  VCS_BB, NQ thay đổi nhân sự chủ chốt TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 55/2015 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 30/06/2015 về việc công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

  VCS_Ky-hop-dong-kiem-toan-nam-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP HĐQT MỞ RỘNG THÔNG QUA GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 10/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng số 1906/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 19/06/2015 về việc thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.

  VCS_Thong qua giao dich chuyen nhuong co phan tai VICO Quang Tri TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 09/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0906/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 09/06/2015 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

  VCS_Lua chon don vi soat xet BCTC ban nien, kiem toan BCTC nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 08/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2605/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 26/05/2015 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

  Trieu tap hop ĐHĐCĐ bat thuong nam 2015 TẢI VỀ

  VCS_Thong qua muc tam ung co tuc nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA MỨC TẠM ỨNG CỐ TỨC 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 09/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2605/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 26/05/2015 về việc thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2015.

  VCS_Thong-qua-muc-tam-ung-co-tuc-nam-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE xin trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2014.

  BAO-CAO-PHAT-TRIEN-BEN-VUNG-2014_VCS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NỘI DUNG KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ 2009 - 2013 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 43/2015 CV/VCS-QHCĐ ngày 15/05/2015 về nội dung quyết định xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

  VCS_Cong bo Ket luan thanh tra thue 2009-2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý I năm 2015.

  VCS_Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh công ty mẹ quý I năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2015.

  VCS_Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP HĐQT THÔNG QUA HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VICOSTONE - PHENIKAA

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2015 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015 NQ/VCS-HĐQT ngày 12/05/2015 về việc thông qua Hợp đồng nguyên tắc giữa Vicostone và Phenikaa năm 2015

  VCS_NQ-HĐQT-thông-qua-hợp-đồng-nguyên-tắc-giữa-VICOSTONE-với-Phenikaa-năm-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2015.

  VCS_BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015.

  VCS_BCTC Hợp nhất quý I năm 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Biên bản họp Ban kiểm soát về việc thông qua Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

  VCS_Thong qua don tu nhiem cua Truong BKS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Biên bản họp Ban kiểm soát.

  BB-ban kiem soat TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2703/2015 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 06/2015 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 27/03/2015 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  VCS_BB,NQ Bo nhiem Pho TGD TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 01/2015 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015 BB/VCS-ĐHĐCĐ ban hành ngày 24/03/2015.

  VCS_BB-NQ_Dai-hoi-dong-co-dong-TN-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE xin trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo thường niên năm 2014.

  BAO-CAO-THUONG-NIEN-2014_VCS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp mới.

  Dieu le Cong ty co phan VICOSTONE 24.03.20150001 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BẢN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015 MỚI NHẤT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư bản dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã được sửa đổi trên cơ sở những ý kiến góp ý của các cổ đông tính đến ngày 23/03/2015. Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ nhất, Công ty công bố kèm theo thông báo này những tài liệu sau:

  - Bản dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã được công bố ngày 09/03/2015;

  - Bản dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 sửa đổi;

  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

  Du-thao-Nghi-quyet-DHDCD2015 TẢI VỀ

  TTr-thong-qua-sua-doi-Dieu-le_DHDCD-2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

  1- Bà Phạm Thị Thùy Trinh

  SYLL_PHAMTHITHUYTRINH TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2014.

  VCS_Bao-cao-tai-chinh-Cong-ty-me-kiem-toan-nam-2014 TẢI VỀ

  VCS_Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 05/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0903/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 09/03/2015 về việc thông qua hồ sơ và Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

  VCS_Thong qua ho so va quyet dinh thoi gian to chuc DHDCDTN 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2014.

  VCS_BCTC-Cong-ty-me-Quy-IV-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2014.

  VCS_BCTC-hop-nhat-Quy-IV-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý IV năm 2014.

  VCS_Giai-trinh-bao-cao-Ket-qua-kinh-doanh-Cty-me-Quy-IV-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV năm 2014.

  VCS_Giai-trinh-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-hop-nhat-quy-IV-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 05/2015 BC/VCS-HĐQT ban hành ngày 20/01/2015 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

  VCS_ Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2015

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 02/2015 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2001/2015 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 20/01/2015 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Công văn số 06/CV 2015/VCS-QHCĐ ban hành ngày 20/01/2015 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

  VCS_BB,NQ Trieu tap hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp HĐQT số 1712/2014 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 31/2014 NQ/VCS-HĐQT ngày 17/12/2014 về việc quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2014.

  VCS_Ngay dang ky cuoi cung tam ung co tuc nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III năm 2014.

  VCS_Giai-trinh-Bao-cao-KQKD-Cong-ty-me-Quy-III-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III năm 2014.

  VCS_Giai-trinh-Bao-cao-KQKD-hop-nhat-Quy-III-nam-2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

  Bao cao ket qua giao dich co phieu cua Co dong noi bo TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2014.

  VCS_BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014.

  VCS_ BCTC Hop nhat Quy III nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

  Bao-cao-ket-qua-GDCP-cua-Nguoi-co-lien-quan TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

  BCKQGiaoDichCoPhieu_LuongXuanMan TẢI VỀ

 • Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

  VCS_CBTT thay doi nhan su ban TGD (HNX) TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty toàn văn Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp mới.

  Dieu le CTCP Vicostone ngay 04 thang 08 nam 2015 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

  Bao cao ket qua giao dich co phieu quy cua nguoi co lien quan TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

  Thong bao giao dich cua Co dong TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO GIẢM SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn thông báo giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

  VCS_CBTT Giam so luong CP luu hanh TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

  VCS_Bao cao ket qua giao dich co phieu quy TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

  Giao dịch của người liên quan TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 94/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 27/08/2014 về việc công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ.

  VCS_Cong-bo-thong-tin-giao-dich-co-phieu-quy TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp HĐQT số 2508/2014 BB/VCS-QHCĐ và Nghị quyết HĐQT số 24/2014 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 25/08/2014 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

  BB, NQ HĐQT Mien nhiem, Bau bo sung TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY MẸ CỦA CTCP STYLE STONE

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 92/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 25/08/2014 về việc VICOSTONE không còn là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Style Stone.

  CV_VICOSTONE khong la Cty me StyleStone TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2014.

  VCS_BCTC hợp nhất giữa niên độ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG SOÁT XÉT GIỮA NIÊN ĐỘ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ năm 2014.

  VCS_BCTC riêng giữa niên độ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY LÀM CỔ PHIẾU QUỸ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 88/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 22/08/2014 về việc triển khai quyết định mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

  VCS_CBTT vv trien khai quyet dinh mua lai co phieu cua cong ty lam co phieu quy TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II năm 2014.

  VCS_Giai trinh Bao cao KQKD cty me Quy II nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2014.

  VCS_Giai trinh Bao cao KQKD hop nhat Quy II nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông: Phạm Hùng

  2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):

  - Phạm Anh Đức

  - Phạm Ngọc Đông

  3. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE, mã chứng khoán: VCS

  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

  - Ông Phạm Hùng sở hữu 2.543.952 CP (4,8%)

  - Ông Phạm Anh Đức sở hữu 2.543.971 CP (4,8%)

  - Ông Phạm Ngọc Đông sở hữu 2.542.001 CP (4,8%)

  5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.629.924 CP tương đương 14,40% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP VICOSTONE, trong đó:

  - Ông Phạm Hùng bán 2.543.952 CP (4,8%)

  - Ông Phạm Anh Đức bán 2.543.971 CP (4,8%)

  - Ông Phạm Ngọc Đông bán 2.542.001 CP (4,8%)

  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

  - Ông Phạm Hùng sở hữu 0 CP (0%)

  7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/08/2014

  8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 0 CP

  VCS_Bao cao ve so huu cua co dong lon TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO CTCP PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A TRỞ THÀNH CÔNG TY MẸ CỦA VICOSTONE

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 76/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 14/08/2014 về việc CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A trở thành Công ty mẹ của CTCP VICOSTONE.

  VCS_Cong bo CTCP Phuong Hoang Xanh A&A tro thanh cong ty me cua CTCP VICOSTONE TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông lớn: CTCP PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu CTCP VICOSTONE

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.355.400 CP chiếm 2,56% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP VICOSTONE

  4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.381.921 CP

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.737.321 CP chiếm 58% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP VICOSTONE

  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 12/08/2014

  Bao cao thay doi so huu cua co dong TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2014.

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2014.

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 02/2014 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2014 số 02/2014 BB/VCS-ĐHĐCĐ ban hành ngày 05/08/2014.

  BB, NQ ĐHĐCĐ Bat thuong_2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 70/2014 BC/VCS-HĐQT ban hành ngày 25/07/2014 về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.

  VCS_Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - WONDERFUL KITCHEN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông lớn: WONDERFUL KITCHEN PTY LTD

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu CTCP VICOSTONE/VCS

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.727.300 CP chiếm 12,69% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP VICOSTONE

  4. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 3.427.300 CP

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.300.000 CP chiếm 6,23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP VICOSTONE

  6. Lý do thay đổi sở hữu: Bán

  7. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/07/2014

  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông lớn: WONDERFUL KITCHEN PTY LTD

  2. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu CTCP VICOSTONE/VCS

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.300.000 CP chiếm 6,23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP VICOSTONE

  4. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng: 3.300.000 CP

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 22/07/2014

  Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2014

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty như sau:

  Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 08 năm 2014

  Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

  - Thông qua báo cáo của HĐQT về việc đánh giá phương án tái cơ cấu CTCP VICOSTONE;

  - Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

  - Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty giai đoạn 2014 – 2017

  - Thông qua giao dịch cổ phần không phải chào mua công khai;

  - Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

  Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

  Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có thể), đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 01/08/2014 với Ban tổ chức Đại hội:

  Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  Điện thoại: 0433 685 827 - Fax: 0433 686 652

  Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ:

  1- Bà Trần Lan Phương - Mobile: 0988.131.903

  2- Bà Phan Thị Quỳnh - Mobile: 0936.199.112

  Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

  Trân trọng thông báo.

  Ho so DHCDBT TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY ERNST&YOUNG VIỆT NAM

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 67/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 12/07/2014 về việc công bố ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

  VCS_CV Cong bo ky hop dong kiem toan 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THÔNG TIN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0407/2014 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 19/2014 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 04/07/2014 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

  VCS_BB,NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THÔNG TIN TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 18/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0107/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 01/07/2014 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và Công văn số 62/2014 CV/VCS - QHCĐ ban hành ngày 01/07/2014 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và nhận cổ tức năm 2013.

  BB, NQ trieu tap DHCD bat thuong_2014 TẢI VỀ

  VCS_Thong bao chot danh sach DHDCD bat thuong TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1706/2014 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 17/2014 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 17/06/2014 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

  BB, NQ bổ nhiệm lại Phó TGĐ, Kế toán trưởng TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan như sau:

  1. Tên cổ đông: Phạm Hùng

  2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):

  - Phạm Anh Đức

  - Phạm Ngọc Đông

  3. Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE, mã chứng khoán: VCS

  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

  - Ông Phạm Hùng sở hữu 903.052 (Tỉ lệ 1,7%)

  5. Số lượng cổ phiếu đã mua:

  - Ông Phạm Hùng: 1.640.900 CP

  - Ông Phạm Anh Đức: 2.543.962 CP

  - Ông Phạm Ngọc Đông: 2.542.000 CP

  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

  - Ông Phạm Hùng sở hữu 2.543.952 CP (Tỉ lệ 4,8%)

  7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/06/2013

  8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

  - Ông Phạm Anh Đức: 09 CP (Tỉ lệ 0%)

  - Ông Phạm Ngọc Đông: 01 CP (Tỉ lệ 0%)

  9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

  - Ông Phạm Anh Đức: 2.543.962 CP (Tỉ lệ 4,8%)

  - Ông Phạm Ngọc Đông: 2.542.000 CP (Tỉ lệ 4,8%)

  Trân trọng.

  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 01/2014 NQ/VCS-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 01/2014 BB/VCS-ĐHĐCĐ ban hành ngày 12/06/2014.

  NQ, BB ĐHĐCĐ 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - BEIRA LIMITED

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông lớn: BEIRA LIMITED

  2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

  - EPSOM LIMITED

  - LIONEL HILL LIMITED

  3. Mã chứng khoán sở hữu: VCS

  4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.013.218 (Tỉ lệ 15,12%)

  5. Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.013.218

  6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 (Tỉ lệ 0%)

  7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/06/2013

  8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 888.300 (Tỉ lệ 1,68%), trong đó

  - EPSOM LIMITED nắm giữ: 438.300 cổ phiếu (Tỉ lệ 0,83%)

  - LIONEL HILL LIMITED nắm giữ: 450.000 cổ phiếu (Tỉ lệ 0,85%)

  9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 0 (Tỉ lệ 0%)

  Trân trọng.

  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - RED RIVER HOLDING

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

  1. Tên cổ đông lớn: RED RIVER HOLDING

  2. Mã chứng khoán sở hữu: VCS

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.781.215

  4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.781.215

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/06/2014

  Trân trọng.

  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2014 BB/VCS-BKS ban hành ngày 12/06/2014 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

  BB bầu Trưởng BKS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12061/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 12/06/2014 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

  BB Chủ tịch HĐQT TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1006/2014 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 15/2014 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 10/06/2014 về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.

  BB, NQ miễn nhiệm PTGĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (LẦN 3)

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

  Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2014

  Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  1. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

  - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014

  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014

  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

  - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

  - Thông qua Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ

  - Tờ trình thông qua chủ trương hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện

  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

  - Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

  2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

  3. Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

  4. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có thể), đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 09/06/2014 với Ban tổ chức Đại hội:

  Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  Điện thoại: 0433 685 827 - Fax: 0433 686 652

  Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ: 1- Bà Trần Lan Phương - Mobile: 0988.131.903

  2- Bà Phan Thị Quỳnh - Mobile: 0936.199.112

  Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

  Trân trọng thông báo.

  Tài liệu phục vụ Đại hội TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2014 (LẦN 2)

  Công ty cổ phần VICOSTONE xin trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2105/2014 BB/VCS-HĐQT và Nghị quyết số 12/2014 NQ/VCS-HĐQT ban hành ngày 21/05/2014 về việc gia hạn lần 2 thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

  - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00 sáng ngày 12/06/2014

  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

  BB, NQ gia hạn tổ chức ĐHCĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019

  VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

  A- Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

  1- Ông Hồ Xuân Năng

  2- Ông Phạm Trí Dũng

  3- Ông Lưu Công An

  4- Ông Nguyễn Hữu Chương

  5- Ông Nguyễn Đức Lưu

  6- Ông Ronnie De Ocampo

  7- Ông Jean-Charles Belliol

  8- Ông Chong Kuan Yew

  9- Ông Kevin Tan

  B- Ứng viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019

  1- Ông Trần Đăng Lợi

  2- Ông Nguyễn Quốc Trưởng

  3- Ông Đỗ Quang Bình

  SƠ YẾU LÝ LỊCH TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2014.

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2014.

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý I năm 2014.

  Giải trình báo cáo KQKD Công ty mẹ Quý I năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2014.

  Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất Quý I năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

  Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 05 năm 2014

  Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  1. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

  - Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014

  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 - 2014;

  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

  - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

  - Thông qua tờ trình về việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ

  - Tờ trình thông qua chủ trương hủy niêm yết chứng khoán

  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

  - Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

  2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

  3. Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

  4. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có thể), đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 23/05/2014 với Ban tổ chức Đại hội:

  Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

  Điện thoại: 0433 685 827 - Fax: 0433 686 652

  Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ: 1- Bà Trần Lan Phương - Mobile: 0988.131.903

  2- Bà Phan Thị Quỳnh - Mobile: 0936.199.112

  Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

  Trân trọng thông báo.

  Tài liệu phục vụ Đại hội TẢI VỀ

 • VICOSTONE QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 LẦN 2

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 11/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1005/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 10/05/2014 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2).

  NQ, BB triệu tập ĐHĐCĐ 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE xin trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 33/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 12/04/2014 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

  CV xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

  CTCP VICOSTONE thông báo tới Quý cổ đông Công ty hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

  ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE xin trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo thường niên năm 2013.

  Báo cáo thường niên 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 31/2014 CV/VCS-QHCĐ ban hành ngày 07/04/2014 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

  CV miễn nhiệm thành viên BKS TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 08/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0504/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 05/04/2014 về việc quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

  NQ, BB thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

  Giải trình BCTC hợp nhất 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2013

  Báo cáo tài chính 2013 Công ty Mẹ TẢI VỀ

  Báo cáo Tài chính 2013 Hợp nhất TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 06/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1403/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 14/03/2014 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Công văn số 21/2014 CV/VCS - QHCĐ ban hành ngày 14/03/2014 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

  NQ, BB Triệu tập ĐHĐCĐ 2014 TẢI VỀ

  CV chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2014 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý IV năm 2013.

  Giải trình Báo cáo KQKD Công ty mẹ Quý IV năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV năm 2013.

  Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất Quý IV năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2013.

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013.

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 03/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2701/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 27/01/2014 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

  NQ, BB Miễn nhiệm PTGĐ TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 ban hành ngày 27/01/2014.

  Báo cáo Quản trị Công ty 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 01/2014 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1701/2014 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 17/01/2014 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

  NQ, BB HĐQT Mở rộng 2014 TẢI VỀ

 • HOÀN TẤT GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI VICOMINE VÀ TRỞ THÀNH CÔNG TY MẸ TẠI VICO QUẢNG TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư về việc hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico (Vico Mine) và mua lại cổ phần, trở thành công ty mẹ tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị (Vico Quảng Trị), cụ thể như sau:

  1. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Vico Mine

  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng;

  - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 2.198.100 CP (Hai triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm cổ phần);

  - Tổng giá trị CP chuyển nhượng theo mệnh giá: 21.981.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu đồng);

  - Tỷ lệ sở hữu của VICOSTONE sau khi chuyển nhượng: 0 CP;

  - Giá chuyển nhượng: 5.249 đồng/cổ phần;

  - Thời điểm hoàn tất giao dịch và không còn là công ty mẹ của Vico Mine: 14/12/2013.

  2. Giao dịch mua cổ phần tại Vico Quảng Trị

  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng;

  - Tổng số cổ phần mua lại: 1.419.384 CP (Một triệu, bốn trăm mười chín nghìn, ba trăm tám mươi tư cổ phần);

  - Tổng giá trị CP mua lại theo mệnh giá: 14.193.840.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng);

  - Tỷ lệ sở hữu của VICOSTONE sau khi mua lại: 98,41%;

  - Giá mua: 10.000 đồng/01 CP (Mười nghìn đồng/01 cổ phần);

  - Thời điểm hoàn tất giao dịch và trở thành công ty mẹ của Vico Quảng Trị: 14/12/2013

  Công ty trân trọng thông báo.

  Công văn số 218, 219 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ VIỆC LỰA CHỌN ĐỐI TÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI VICOMINE VÀ THÔNG QUA GIAO DỊCH MUA CỔ PHẦN CỦA VICO QUẢNG TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 23/2013 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0612/2013 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 06/12/2013 về việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO (VICOMINE) và thông qua giao dịch mua cổ phần tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

  NQ, BB HĐQT Mở rộng 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy III năm 2013.

  Giải trình Báo cáo KQKD Công ty mẹ Quý III năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy III năm 2013.

  Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất Quý III năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III năm 2013

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Qúy III năm 2013.

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Công văn số 195/2013 CV/VCS-QHCĐ ngày 08/11/2013 công bố thông tin về cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn như sau:

  1. Cổ đông lớn: Công ty TNHH Wonderful Kitchens PTY

  Số cổ phần sở hữu: 6.727.300 cổ phần

  Tỷ lệ sở hữu: 12,69% (trở thành cổ đông lớn từ ngày 01/10/2013)

  Đại diện: Ông Bilal El Cheikh - Chủ tịch

  2. Người có liên quan đến cổ đông lớn: Công ty WK Marble and Granite PTY

  Đại diện: Ông Bilal El Cheikh - Giám đốc

  (Toàn văn Công văn trong file đính kèm)

  Công ty trân trọng báo cáo.

  Công văn số 195 TẢI VỀ

 • MỜI THAM GIA NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA VICOSTONE TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN VICO

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Các nhà đầu tư quan tâm tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP VICOSTONE tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO.

  Thư mời, đơn đề nghị nhận chuyển nhượng cổ phần TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

  Công ty cổ phần VICOSTONE nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, theo đó: Kể từ ngày 01/10/2013, Công ty TNHH Wonderful Kitchen trở thành cổ đông lớn của Công ty (Báo cáo ở file đính kèm).

  Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG MUA CỔ PHẦN VỐN GÓP TẠI VICO QUẢNG TRỊ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 22/2013 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0210/2013 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 02/10/2013 về việc phê duyệt chủ trương mua cổ phần góp vốn tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

  NQ, BB HĐQT Mở rộng 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC CHỌN ĐỐI TÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 20/2013 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2109/2013 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 21/09/2013 về việc chọn đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Bất động sản Tân Phước.

  BB, NQ HĐQT 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC THOÁI VỐN TẠI VICOMINE

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 21/2013 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21091/2013 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 21/09/2013 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản VICO.

  BB, NQ HĐQT 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2013.

  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2013.

  Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy II năm 2013.

  Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất Quý II năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ Qúy II năm 2013.

  Giải trình Báo cáo KQKD Công ty mẹ Quý II năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II năm 2013

  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ Qúy II năm 2013

  Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013.

  Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 của Công ty như sau:

  - Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

  - Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 114000589 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 23 tháng 4 năm 2012

  - Văn phòng tại: Tầng 14, Toà nhà Thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam

  - Điện thoại: 84 - 04- 3831 5100

  - Fax: 84 - 04- 3831 5090.

  Công ty VICOSTONE trân trọng thông báo!

  NQ Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013 TẢI VỀ

 • VICOSTONE CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng công bố tới các cổ đông, các nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết số 09/2013 NQ/VCS-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng số 2205/2013 BB/VCS-HĐQT ban hành ngày 22/05/2013 về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

  BB, NQ HĐQT 2013 TẢI VỀ